Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec

4 lutego, 2022 Wyłączono przez admin

W dniach od 28.01.2022 r. do 28.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce,  Skwer Niepodległości Nr 2,  w godzinach od   800 do 1500, tel. 257943773 wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty są dostępne na stronie www.siedlce.pl w Biuletynie Informacji Publicznej lub w zakładce „Urząd Miasta – Planowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 22.02.2022 r. w siedzibie  Urzędu Miasta Siedlce,  Skwer Niepodległości Nr 2, sala nr 53 o godz. 1600  z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dyskusja publiczna będzie także transmitowana online  poprzez stronę www.siedlce.pl

W dniu 22.02.2022 r. w siedzibie Urzędu w Sali nr 53 oraz pod numerem telefonu: 25 /794-39-77  w godzinach od 1200 do 1600 dyżur autorski będzie pełnił główny projektant planu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej oraz w oparciu o unormowania art. 8c w/wym ustawy także elektronicznie, w tym za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Siedlce e-PUAP: /0kg988ash7/skrytkaESP , do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 18.03.2022 r.

Content retrieved from: https://siedlce.pl/aktualnosci/2022/aktualnosci-01-2022/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-rejonie-nowych-siedlec#nav.